Wydobywamy kruszywa naturalne ze złoża Parkosz. Nasze kruszywa pochodzą z serii czwartorzędowej reprezentowanej przez osady aluwialne oraz wodnolodowcowe. Są one wykształcone w postaci osadów fluwialnych typowych dla odcinków rzek przedgórskich.
W górnej części złoża występują osady stożka napływowego z pogranicza boreału i atlantyku - wiry średnio i drobno ziarniste z piaskiem, w dolnej części złoża plejstoceńskie i holoceńskie osady aluwialne rzeki Wisłoki deponowane u schyłki młodszego dryasu i w okresie preborealnym - żwiry grubo- i średnio-ziarniste z domieszką żwirów drobnoziarnistych i piasku. Złoże nie posiada przerostów iłów i mułów (powyżej 0,4m), ani też kopaliny towarzyszącej. Miąższość serii złożowej żwirów z piaskami waha się od 10,2 - 12,5 m i wynosi średnio 11,55 m Nasze kruszywa zostały poddane badaniu przez Generalną Inspekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Poniżej można pobrać wyniki przeprowadzonych badań:
  Kruszywa Jarosz © 2010